Algemene voorwaarden Tussen huid en hemel

Artikel 1 Definities
1. Tussen Huid en Hemel, gevestigd te Duivendrecht, KvK-nummer 77788451, wordt in deze algemene
voorwaarden aangeduid als masseur.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan masseur
tegen betaling van honorarium en kosten jegens de klant werkzaamheden voor klant verricht en
waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en
levering van overige diensten en producten door of namens masseur waarop zij deze voorwaarden van
toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door masseur in het kader van
de opdracht ingeschakelde derden.
3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
6. Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden, zal de
situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.

Artikel 3 Aanbod
1. Masseur kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat
het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgafspraken

Artikel 4 Tarieven en betalingen
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders
voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten bij een massagebehandeling op locatie,
worden apart vermeld.
3. Klant ontvangt na de massagebehandeling een factuur. Betaling kan zowel via overschrijving
plaatsvinden als direct contant worden voldaan.
4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat
moment gehanteerde prijspeil. Masseur heeft het recht de op enig moment, wanneer gewijzigde
omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk
medegedeeld aan de klant.
5. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen te zijn voldaan, tenzij partijen hierover schriftelijk andere
afspraken hebben gemaakt.

Artikel 5 Informatieverstrekking klant
1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan
masseur.
2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde
gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Masseur zal de gegevens vertrouwelijk
behandelen.
3. Klant vrijwaart masseur voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel
gestelde.
4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht
hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.
5. Masseur is te allen tijde gerechtigd een overeenkomst te weigeren op basis van verstrekte informatie
of wanneer hygiëne in het geding komt.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
1. Masseur voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet
bereiken van het resultaat dat klant beoogde.
2. De data van sessies zullen onderling worden overeengekomen.
3. Masseur behandelt enkel klanten vanaf 18 jaar en ouder.
4. Alle behandelingen vallen onder de kennisneming van de contra-indicaties zoals gesteld voor het
ondergaan van een massage. De behandelend masseur is geen arts en zal bij enige twijfel altijd
doorverwijzen naar een fysiotherapeut of (huis)arts.
5. Wanneer klant al onder behandeling van een arts of therapeut is of gebruik maakt van medicijnen,
dient de klant eerst te overleggen met de behandelend arts of een massage tijdens de
behandelperiode toegepast mag worden.

Artikel 7 Regels gedurende een behandeling
1. Klant wordt verzocht makkelijke kleding en zo min mogelijk sieraden te dragen.
2. Tussen Huid en Hemel is een professionele massagepraktijk en biedt geen sensuele massages.
Iedere suggestie in die richting kan mogelijk leiden tot het stoppen van de behandeling.

Artikel 8 Wijziging en annulering
1. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft masseur de mogelijkheid een
massagebehandeling te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is
onder meer sprake in geval van ziekte van masseur en omstandigheden die zich voordoen met
betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de massagebehandeling
noodzakelijk zijn. Masseur maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar
aan klant. Indien vervanging niet mogelijk of gewenst is, kan de afspraak kosteloos worden
geannuleerd.
2. Annulering van een afgesproken behandeling is tot 24 uur voor aanvang kosteloos; bij annulering
binnen 24 uur wordt de behandeling doorberekend.
3. Indien klant zonder annulering niet beschikbaar is voor de geplande behandeling op locatie, is masseur
gerechtigd naast de behandelingskosten tevens de gemaakte reis- en parkeerkosten door te
berekenen aan klant.

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade
1. Masseur is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade
opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Masseur is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder psychische of lichamelijke schade
die eventueel zou zijn opgelopen tijdens een behandeling.
3. Masseur is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant
verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
4. Masseur is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen
van de klant gedurende een overeenkomst op locatie.
5. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen
zoals opgedaan tijdens een behandeling. Tevens is klant zelf verantwoordelijk voor het tijdig
inschakelen en opvolgen van advies van een arts.
6. In het geval dat masseur een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet
meer dan door masseur aan klant in rekening is gebracht.
7. Klant vrijwaart masseur tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door masseur
geleverde diensten.

Artikel 10 Intellectueel eigendom
1. De intellectuele eigendomsrechten op de door masseur aan klant ter beschikking gestelde materialen,
advies en content berusten bij masseur. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en
verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen
zonder voorafgaande toestemming.
2. Elke handeling in strijd met het in het vorige lid van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het
auteursrecht.
3. Bij inbreuk komt masseur een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar
gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te
verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

Artikel 11 Bijzondere bepalingen
1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader
van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de
privacyverklaring.

Artikel 12 Klachten
1. Klant is verplicht om klachten over de geleverde diensten en behandelingen binnen 2 werkdagen na
het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan behandelaar.
2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe
op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13 Geschilbeslechting
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen
een geschil in onderling overleg te beslechten. Partijen zullen enkel worden beslecht in het
arrondissement waarin masseur is gevestigd.
3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en
verweren jegens masseur en betrokken derden 12 maanden.